Τα διόδια της γέφυρας Αχελώου πριν 90 χρόνια

Κείμενο και φωτογραφίες  Απόστολος Κων. Καρακώστας

Η γέφυρα Αχελώου της Σπολάϊτας ή Ματσουκίου, είχε διόδια όπως βλέπομε στο δημοσίευμα της Αγρινιώτικης εφημερίδας του μεσοπολέμου «ΦΩΣ»  το 1931. 

(Το «ΦΩΣ» κυκλοφορούσε στην δεκαετία του 30 και στην Εθνική βιβλιοθήκη σώζονται τα φύλλα από το 1928 έως το 1934).

Σε μικρό μονόστηλο έγραφε τα παρακάτω:

Η ΓΕΦΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

Επιβολή ειδικής φορολογίας.

Εδημοσιεύθη το διάταγμα, δια του οποίου επιβάλλονται ειδικαί φορολογίαι όπως το εξ αυτών προϊόν χρησιμοποιηθή για την γεφύρωσιν του Αχελώου. Ο φόρος των εξερχομένων από την Ακαρνανίαν ή εισερχομένων εις αυτήν διά του Αχελώου εμπορικών ειδών και ζώων καθωρίσθη ως εξής:

1) Επί της σταφίδος 100 δραχ. Κατά χιλιόλιτρον. β) επί του τυρού 80 λεπτά κατ’ οκάν, γ) εφ όλων των λοιπών ειδών 20 λεπτά κατ’ οκάν πλην του σίτου, αραβοσίτου, κριθής, βρώμης, καρπουζίων, πεπονίων και συκιών (αγγουρίων) εφ ων επιβάλλεται φορολογία ως εξής:

α) επί του σίτου 20 λεπτά κατ’ οκάν, β) επί του αραβοσίτου 15 λεπτά κατ’ οκάν, γ) επί της κριθής και βρώμης 10 λεπτά κατ’ οκάν, δ) επί των καρπουζίων, πεπονίων και συκιών 10 λεπτά κατ’ οκάν, ε) εφ’ εκάστου προβάτου, αιγός, εριφίου και αμνού οιουδήποτε γένους ή ηλικίας  3,5 δραχμάς κατά κεφαλήν, στ) επί  μεγάλων ζώων οιουδήποτε γένους ή ηλικίας δραχμάς 30 κατά κεφαλήν, ζ) επί των αυτών ζώων διερχομένων προς παραχείμασιν το ήμισυ του εν παραγράφου δ) και στ) επιβαλλομένου φόρου.

Επίσης επιβάλλονται υπέρ του αυτού ταμείου διόδια ως έπεται.

α) Επί των οπωσδήποτε διερχομένων τον Αχελώον τροχοφόρων δραχ. 5 δι’ έκαστον. β) δι’ έκαστον άροτρον μεταφερόμενον διά την καθημερινήν εργασίαν ή μεταφερόμενον προς επισκευήν δραχ. Ημίσειαν, γ) δι’ έκαστον άροτρον εισαγόμενον είτε προς εμπορίαν είτε δι’ ατομικήν χρήσιν διά πρώτην φοράν δραχ. 5, δ) δι’ έκαστον αυτοκίνητον άροτρον δι’ οιανδήποτε αιτίαν και αν μεταφέρηται έστω και προς καθημερινήν εργασίαν 5 δραχ.

 

Απόστολος Κων. Καρακώστας

 

 

 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τους Ήρωες Πιλότους τίμησε η Μεγάλη Χώρα Αγρινίου

“Η προσφορά των Στάϊκων στον Αγώνα του 1821”

Όμορφη Σπηλιά Καλάνας, Όρη Βάλτου, εξερεύνηση πριν 30 χρόνια.