Γέφυρα Βέργας Πετρώνας Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας

Η τοποθεσία της γέφυρας Βέργας και οι άλλες γέφυρες στον Ίναχο. Ποιοι την χρησιμοποιούσαν τα περασμένα χρόνια.
Ανάμεσα σε τρεις ράχες και δυο ποτάμια, σχηματίστηκε μετά από πολλές χιλιετίες προσχώσεων, μια μικρή κοιλάδα περίπου εκατό στρεμμάτων. Τα δυο ποτάμια, ο Ίναχος και το Βουλτσόρεμα, ενώνονται εδώ στην κοιλάδα της Βέργας και συνεχίζουν την πορεία ενωμένα προς τα κάτω.
Κατά μήκος του ποταμιού τους τελευταίους  τέσσερες αιώνες κτίστηκαν πέντε πέτρινα γεφύρια. Κάποια από αυτά πιθανόν πάνω στα θεμέλια παλιότερων.
Οι αποστάσεις μεταξύ των γεφυριών στον Ίναχο, πριν έρθει το χιλιόμετρο, αλλά και για πολύ καιρό μετά, υπολογίζονταν με τον χρόνο.  Λέγανε λοιπόν ότι από την μια γέφυρα στην άλλη ήταν περίπου δύο ώρες δρόμος για πεζούς και φορτωμένα αλογο-μούλαρα. Ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, πρώτη γέφυρα ήταν της Ποδογοράς, σήμερα ημιβυθισμένη στην λίμνη του φράγματος Καστρακίου, εκεί που εκβάλει ο Ίναχος.

Πρώτη της Ποδογοράς

 
Δεύτερη η Γέφυρα της Βέργας